ББК 22.22(2-тадж)

  УДК 565.51 (575.3)

  К – 57

  ISBN  978-99985-70-65-8

  Кодиров А.С. Формирование и динамика гидрологического    режима бассейна реки Вахш в Таджикистане. Под редакции Х.М. Ахмедова – Душанбе.: Дониш, 2022, 200 с.

  В книге представлен обзор литературы и собственные результаты исследований автора, связанные с формированием и динамикой гидрологического режима бассейна реки Вахш в Таджикистане. Приведен достаточно большой объем информации посвященных: современным проблемам водных ресурсов Таджикистана и Центральной Азии; состоянию речных бассейнов Таджикистана; процессам формирования речного стока; влиянию основных природных и антропогенных факторов на режим работы бассейна реки Вахш; анализу состояния водного режима реки Вахш и особенностям сезонно – годичного регулирования стока этой реки; рассмотрен гидрологический режим реки Вахш, в частности даны физико-химические характеристики и проведена оценка существующего состояния бассейна; приведены ряд основных и важных характеристик связанных с регулированием речного стока реки Вахш, в частности характеристики и прогноз водности рек горно-предгорной зоны Таджикистана, динамика водного стока и меры по обеспечению гидрологической безопасности и др.

  Книга рассчитана на специалистов занимающихся изучением водных ресурсов, энергетиков, работников сельскохозяйственного сектора экономики и лиц, принимающих решения. Она может быть полезна также научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам соответствующих специальностей.

   Рецензенты:

  Заведующий лабораторией «Моделирования и информационной обеспеченности» Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАН Таджикистана, доктор технических наук, профессор Носиров Наби Косимович.

  Главный научный сотрудник Отдела географии при Президиуме НАН Таджикистана, доктор географических наук, профессор Муртазаев Уктам Исматович.

   ББК 22.22(2-тољ.)

  УДК 565.51 (575.3)

  К – 57

  ISBN  978-99985-70-65-8

   

  Кодиров А.С. Ташаккул ва тамоюли реҷаи гидрологии ҳавзаи дарёи Вахш дар Тоҷикистон. Таҳти таҳрири Х.М. Ахмедов – Душанбе.: Дониш, 2022, 200 с.

   Дар китоби мазкур шарҳи адабиёт ва натиҷаи илмии таҳқиқоти муаллиф вобаста ба ташаккул ва тамоюли реҷаи гидрологии ҳавзаи дарёи Вахш дар Тоҷикистон пешниҳод шудааст. Ҳаҷми хеле зиёди иттилоот оид ба: мушкилоти муосири захираҳои об дар Тоҷикистон ва Осиёи Марказӣ; ҳолати ҳавзаҳои дарёҳои Тоҷикистон; равандҳои ташаккули маҷрои дарёҳо; таъсири омилҳои асосии табиӣ ва антропогенӣ ба реҷаи оби ҳавзаи дарёи Вахш; таҳлили ҳолати низоми оби дарёи Вахш ва вижагиҳои танзими мавсимӣ - солонаи маҷрои ин дарё; реҷаи гидрологии дарёи Вахш баррасӣ карда шуд, аз ҷумла, хусусиятҳои физикию химиявӣ дода шуда, ҳолати мавҷудаи ҳавза арзёбӣ шудааст; як қатор хусусиятҳои хоси асосӣ ва муҳими марбут ба танзими маҷрои дарёи Вахш, аз ҷумла, хусусиятҳо ва пешгӯии оби дарёҳои минтақаи кӯҳию наздикуҳӣ, тамоюли ҷараёни об ва чораҳои таъмини амнияти гидрологӣ ва ғайра.  

  Китоб барои мутахассисоне, ки ба омӯзиши захираҳои об машғуланд, энергетикҳо, кормандони бахши кишоварзии иқтисод ва шахсони тасмимгиранда пешбинӣ шудааст. Инчунин метавонад барои муҳаққиқон, омӯзгорон, аспирантҳо ва донишҷӯёни ихтисосҳои соҳа муфид бошад.

   Муқарризон:

  Мудири лабораторияи моделсозӣ ва таъминоти иттилоотии Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИ Тоҷикистон, доктори илмҳои техникӣ, профессор Носиров Набӣ Қосимович.

  Сарходими илмии шӯъбаи географияи назди Раёсати АМИ Тоҷикистон, доктори илмҳои география, профессор Муртазоев Уктам Исматович.

   ББК 22.22(2-тадж)

  УДК 565.51 (575.3)

  К – 57

  ISBN  978-99985-70-65-8

   Kodirov A.S. Formation and dynamics of the hydrological regime of the Vakhsh river basin in Tajikistan. Edited by H.M. Akhmedov - Dushanbe.: Donish, 2022, 200 p.

   

  The monograph provides a review of the literature and the author's own research results related to the formation and dynamics of the hydrological regime of the Vakhsh river basin in Tajikistan. A fairly large amount of information is given on: modern problems of water resources in Tajikistan and Central Asia; the state of the river basins of Tajikistan; river flow formation processes; the influence of the main natural and anthropogenic factors on the operating regime of the Vakhsh river basin; analysis of the state of the water regime of the Vakhsh river and the peculiarities of the seasonal - annual regulation of the flow of this river; the hydrological regime of the Vakhsh river is considered, in particular, the physicochemical characteristics are given and the assessment of the existing state of the basin is carried out; a number of basic and important characteristics associated with the regulation of the river flow of the Vakhsh River are given, in particular, the characteristics and forecast of the water content of the rivers of the mountain-foothill zone of Tajikistan, the dynamics of water flow and measures to ensure hydrological safety, etc.

  The book is intended for specialists engaged in the study of water resources, power engineers, workers in the agricultural sector of the economy and decision-makers. It can also be useful to scientists, teachers, graduate students and students of relevant specialties.

   Reviewers:

   Head of the laboratory «Modeling and information security» of the Institute of water problems, hydropower and ecology of the National academy of sciences of Tajikistan, doctor of technical sciences, professor Nosirov Nabi Kosimovich.

  Chief researcher of the Geography Department under the Presidium of the National academy of sciences of Tajikistan, doctor of geographical sciences, professor Murtazaev Uktam Ismatovich.

   

  Реҷаи корӣ

  Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ

  • Душанбе то Ҷумъа: 8.00 - 17.00 
  • Шанбе : Истироҳат
  • Якшанбе : Истироҳат

  Тамос бо мо

  Суроға :  ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33, ошёнаи сеюм, бинои нави АМИТ

  • Email : info@cidsnt.tj
  • Телефон:  (+992 37) 221-35-67
  © 2024 Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ.

  Search